Tarakeswar Uttarakhand Ride !!!!

Tarakeswar Uttarakhand Ride with Amit Deol , Kaushal Kishore ,Deepak Singh Rawal ,Harsh Vardhan